User Tools

Site Tools


rustina:obrat_kez_by_v_rustine

Obrat "kéž by" v ruštině

Obrat “kéž by” se v ruštině tvoří dle schématu:

infinitiv + бы
sloveso v minulém čase + бы
Сдать бы экзамен![zdať by ekzamen]Kéž by se dala složit zkouška.( Normálně bychom to přeložili jako “Kéž bych(bychom) složil(-a,-i) zkoušku.
Успеть бы на поезд![uspěť by na poist]Kéž by dal stihnout vlak. (Normálně bychom to přeložili jako “Kéž bych(bychom) stihl(-a, i) vlak
Была бы у меня машина![byla by u miňa mašina]Kéž bych měl(-a) auto!
Было бы желание![bylo by želanije]Ustálený výraz v ruštině, znamená: “Stačí jen chtít!” nebo “Kdyby se chtělo”.
Не пропустить бы начало![ni prapustitť by načala]Kéž bych(-om) stihli začátek! (například, někam spěcháte a málo času)
Была бы ты помоложе![byla by ty pamalože]Kéž bys byla mladší!

Dalším způsobem, jak přeložit “kéž by” do ruštiny je použití konstrukcí “чтоб + zájmeno + sloveso ve 3. osobě minulého času. Velmi často se tato konstrukce používá v případech, kdy mluvčí někomu (nebo i sobě) něco přeje (aby se stalo):

Чтоб ты сдох!Už abys chcípl!
Чтоб у тебя язык отсох!Jedná se frazeologismus, který doslova znamená “Už aby ti uschl jazyk”. Toto “přání” lze slyšet tam, kdy jeden přeje tomu druhému, aby mu upadl jazyk, aby už mlčel, aby nic neříkal.
Чтоб я так жил!Kéž bych tak žil! Jedná se zase o frazeologismus a vyjadřuje závist mluvícího k životu toho druhého. Proto mluvící svůj obdiv vyjadřuje přáním, že by to také zkusil (žít podobný život).
Jak citovat v seznamu literatury
LOVERMANN, Dmitriy. Obrat “kež by” v ruštině ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO.CZ [online]. 2015 [cit. ]. Dostupné z:
datum publikace6.10.2015
datum poslední aktualizace24.5.2018
autorDmitriy Lovermann
rustina/obrat_kez_by_v_rustine.txt · Last modified: 2024/05/15 14:33 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki