User Tools

Site Tools


rustina:prechodniky_v_rustine

Přechodníky v ruštině

Přechodníky v ruštině (a nejen) vyjadřují dějový obsah jako okolnostní určení, například:

Он говорил, улыбаясь. Mluvil usmívajíc.

Z větné úlohy přechodníků vyplývá, že mohou nabývat - a některé tvary také nabyly - povahy příslovečné:

Я люблю читать лёжа.Rád si čtu vleže.
Он работает стоя.Pracuje vestoje.
Несколько минут мы стояли молча.Několik minut jsme stáli mlčky.

Přechodník přítomný

Přechodníky přítomné se tvoří od kmene přítomného sloves nedokonavých, mají koncovku -я/-а a jsou na rozdíl od češtiny neměnné, například:

делаяdělaje, dělajíc, dělajíce
работаяPracuje vestoje.
Несколько минут мы стояли молча.Několik minut jsme stáli mlčky.

Tvary přechodníku přítomného od sloves dokonavých se významem neliší od tvarů přechodníku minulého. Běžně se užívá v podstatě jen tvarů придя, войдя, дойдя (předponových dokonavých od slovesa идти), v literatuře, zvláště starší, najdeme podobných tvarů více, především od sloves II. časování.

Přechodník přítomný se netvoří od sloves v tvarech přítomných jednoslabičných (бьёт, трёт, жмёт, …), dále od sloves vzoru печёт. Většinou se vyhýbáme tvarům přechodníku přítomného od sloves I. časování se změnou kmenové souhlásky (od sloves se změnou з → ж, с → ш se netvoří nikdy).

Přechodník minulý

Přechodníky minulé se tvoří od kmene minulého sloves především dokonavých příponami: -в, -вши, -ши. Příponou -шиse tvoří přechodníky minulé od sloves, která mají minulý kmen na souhlásku (jsou to slovesa, která mají minulý čas bez přípony -л a slovesa typu заведёт - завёл:

принесёт - принёс, принёсшиpřinese - přinesl, přines/přinesši
привезёт - привёз, привёзшиpřiveze - přivezl, přivez/přivezši
напечёт - напёк, напёкшиnapeče - napekl, napek/napekši
заведёт - завёл, завёдшиzavede - zavedl, zaved/zavedši

Odchylně pak:

украдёт - украл, украв(ши)ukradne - ukradl, ukradnuv/ukradnuvši
упадёт - упал, упав(ши)spadne - spadl, spadnuv/spadnuvši
сядет - сел, сев(ши)sedne - sedl, sednuv/sednuvši

Ostatní slovesa mají příponu nebo -вши, zvratná pravidlem -вшись:

прочитает - прочитал, прочитав(ши)pročte - pročetl/pročetši
вскрикнет - вскрикнул, вскрикнув(ши)vykřikl - vykřiknuv/vykřiknuvši
потренируется - потренировался, потренировавшисьzatrénoval si - zatrénovav si/zatrénovavši si
Jak citovat v seznamu literatury
LOVERMANN, Dmitriy. Přechodníky v ruštině. ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO.CZ [online]. 2020 [cit. ]. Dostupné z:
datum publikace24.1.2020
datum poslední aktualizace24.1.2020
autorDmitriy Lovermann
rustina/prechodniky_v_rustine.txt · Last modified: 2024/05/15 14:28 by master

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki